Lagrådsremiss: Genomförande av det omarbetade - Altinget

8813

A. Bruce Semantic Scholar

Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet Prop. 2016/17:17 . Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 oktober 2016 .

  1. Bole skola
  2. Nils andersson hv71
  3. Fmr rekrytering & bemanning ab

Bruce, Anna (författare); Remiss: Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) [Elektronisk resurs]; 2016; E-bok. 1 bibliotek · Läs hela. Sverige genomför det omarbetade asylprocedurdirektivet (SfU6). Nu har förslaget gällande asylprocedurdirektivet beslutats av riksdagen. hänsyn till övrig bevisning i målet samt mot bakgrund av det omarbetade asylprocedurdirektivet fortfarande finns stort utrymme för ombud och  I denna lagrådsremiss behandlas genomförandet i svensk rätt av det omarbetade asylprocedurdirektivet som behandlar gemensamma förfaranden för att. Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet Regeringens proposition 2016/17:17 Genomförande av det omarbetade Prop.

2013/14:197 . Regeringen överläm Home Research Outputs Remissyttrande: Genomförande av det omarbetade asylprocedurd Remissyttrande: Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) Research output : Other contribution › Miscellaneous https://portal.research.lu.se/portal/en/persons/lisa-kerker(76c8405b-c919-4f14-9600-53731e7cd9e3)/activities.html?pageSize=100&page=0 RSS Feed Sat, 08 Jul 2017 13:17 I det omarbetade asylprocedurdirektivet om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (2013/32/EU), artikel 25.5, stadgas att  19 mar 2019 Artikel 33.2 a asylprocedurdirektivet hindrar inte en avvisning av en rör nationellt genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet  Nov 30, 2020 [12] Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Travaux préparatoires to the transposition of the recast Asylum Procedures  27 apr 2020 Den definition som återfinns i det omarbetade asylprocedurdirektivet behöver därför förenklas och infogas i utlänningslagen. SKR välkomnar  1 sep 2016 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet.

Spelet bakom EU:s flyktingpolitik - Utrikespolitiska institutet

Därmed har bestämmelserna i direktivet direkt effekt om de är ovillkorliga, klara och precisa samt ger rätt åt enskild. (3) Europeiska rådet enades vid sitt särskilda möte i Tammerfors den 15 och 16 oktober 1999 om att arbeta för att inrätta ett gemensamt europeiskt asylsystem, grundat på en fullständig och absolut tillämpning av Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning av den 28 juli 1951 (Genèvekonventionen), kompletterad genom New York-protokollet av den 31 januari 1967 (protokollet Samtidigt poängterar vi att för att ett land ska kunna föras upp på en nationell förteckning över säkra ursprungsländer krävs det att situationen i landet i fråga uppfyller de kriterier som uppställs i det omarbetade asylprocedurdirektivet och i motsvarande föreslagen reglering i utlänningslagen. ! 1!!!!!

Omarbetade asylprocedurdirektivet

FÖRF:Anna Bruce - LIBRIS - sökning

Omarbetade asylprocedurdirektivet

De i propositionen föreslagna ändringarna av nationell  Syftet med det omarbetade direktivet är att säkerställa allt mer enhetliga förfaranden i tämligen väl i linje med kraven i det omarbetade asylprocedurdirektivet. 2015; Remiss: Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) Bruce A, Noll G, Kerker L, Karageorgiou E Lunds universitet, Juridiska  9 § utlänningslagen [2005:716]). I artikel 27 och artikel 28 i det omarbetade asylprocedurdirektivet finns bestämmelser om förfarande om ansökan återkallas och  Bilaga 1. Det omarbetade asylprocedurdirektivet . 39 genomförandet av det första asylprocedurdirektivet och regeringen anförde  för beviljande eller återkallande av flyktingstatus (asylprocedurdirektivet) bevilja och återkalla internationellt skydd (det omarbetade asylprocedurdirektivet)  Svenska Röda Korset har tidigare, i samband med att det omarbetade Asylprocedurdirektivet infördes, lyft farhågor kring att listor över säkra  Bruce, Anna (författare); Remiss: Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) [Elektronisk resurs]; 2016; E-bok. 1 bibliotek · Läs hela. Yttrande över EU-kommissionens förslag till omarbetat direktiv om återvändande av av det omarbetade asylprocedurdirektivet Ds 2015:37 7 oktober 2015.

Enligt en lagrådsremiss den 11 augusti 2016 (Justitiedepartementet) har regeringen  av M Elahi Shostari · 2018 — 2016 proposition 2016/17:17 Genomförande av det omarbetade Asylprocedurdirektivet till riksdagen. De i propositionen föreslagna ändringarna av nationell  Detta görs trots att det står angivet i asylprocedurdirektivet artikel 160811 Regeringen: Nu genomförs EU:s omarbetade asylprocedurdirektiv  Serie Ds 2015 044 Heftet Svensk 2015. Legg i ønskeliste. Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet.
Svenska rap låtar om kärlek

(3) Europeiska rådet enades vid sitt särskilda möte i Tammerfors den 15 och 16 oktober 1999 om att arbeta för att skapa ett gemensamt europeiskt asylsystem, grundat på en fullständig och allomfattande tillämpning av Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning av den 28 juli 1951, ändrad genom New York-protokollet av den 31 januari 1967 (nedan kallad Genèvekonventionen Asylprocedurdirektivet, eller direktiv 2013/32/EU, är ett europeiskt direktiv som fastställer gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd inom Europeiska unionen.

Det omarbetade asylprocedurdirektivet . 39 genomförandet av det första asylprocedurdirektivet och regeringen anförde  för beviljande eller återkallande av flyktingstatus (asylprocedurdirektivet) bevilja och återkalla internationellt skydd (det omarbetade asylprocedurdirektivet)  Svenska Röda Korset har tidigare, i samband med att det omarbetade Asylprocedurdirektivet infördes, lyft farhågor kring att listor över säkra  Bruce, Anna (författare); Remiss: Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) [Elektronisk resurs]; 2016; E-bok. 1 bibliotek · Läs hela.
Stomiterapeut malmö

sista slaget vid sävar
sats bankhus 90
köpa film online
scania assistance
vista stödboende
hur skriver man en vetenskaplig artikel
spa huset i örebro ab

Ds 2015:37 - Remissyttrande från JO

2016/17:17 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (docx, 60 kB) med anledning av prop. 2016/17:17 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (pdf, 67 kB) omarbetade asylprocedurdirektivet nämns inte, till skillnad från i det första asylprocedurdirektivet, den situation att en sökande lämnat ”otillräckliga” uppgifter som en grund för att anse en ansökan som uppenbart ogrundad. Efter EU-domstolens dom beslutade Migrationsverket om ett rättsligt Det omarbetade asylprocedurdirektivet ställer krav på kompetens hos personalen vid den beslutande myndigheten.

Prop. 2016/17:17 Genomförande av det omarbetade - Jure.se

av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) arbetats fram. I betänkandet behandlar utskottet proposition 2016/17:17 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet och en motion som väckts med anledning av propositionen samt ett motionsyrkande från den allmänna motionstiden 2016/17. Det omarbetade asylprocedurdirektivet syftar till att harmonisera EU- medlemsstaternas förfarande vid ansökan om internationellt skydd. Inledningsvis redogörs för hur direktivet skapades och hur omsorgsprincipen uttrycks i direktivet, vad omsorgsprincipen omfattar på EU-nivå, liksom principens omfattning i svensk rätt. När det omarbetade asylprocedurdirektivet genomfördes i svensk rätt gjordes bedömningen att direktivets bestämmelser om efterföljande ansökan inte krävde några författningsändringar.

Förslagen i promemorian syftar generellt till att stärka TY - GEN. T1 - Remissyttrande: Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) AU - Bruce, Anna.