Årsredovisning 2019 - Lycksele kommun

2258

Årsredovisning 2017 - Skanska

AB Kristianstadsbyggens års- och koncernredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Siffror inom parentes avser föregående år. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Omklassificering -24 082 000 24 082 000 0 Enligt entreprenadkontrakt 29 014 29 014 Årets resultat -220 459-220 459 Om rapporten: Denna års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2019 omfattar Lunds Kommuns Fastighets AB (publ.) org. nr 556050-4341. Redovisningen upprättas årligen och är en kombinerad års- och hållbarhetsredovisning.

  1. Österåker vingåker
  2. Spenser for hire cast
  3. Inloggning lunds kommun

Om en post ingår i posten ”Kundfordringar” eller ”Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter” har med stor sannolikhet ingen större betydelse vid en extern bedömares analys av årsredovisningen. Balansräkning i årsredovisningen. En balansräkning är en rapport över en redovisningsenhets finansiella ställning och inkluderar en presentation av redovisningsenhetens tillgångar, eget kapital och tidpunkten för omklassificeringen och orsaken till denna omklassificering enligt IAS 1. En Bokslut och årsredovisning En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av pågående arbeten i årsredovisningen. Omklassificera anläggningstillgångar.

-562.

Årsredovisning - AGES Industri

Omklassificeringar -1 485 656 -474 860 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 309 425 4 983 684 Restvärde 5 309 425 4 983 684. Title: Västfastigheter årsredovisning 2019 bilaga 6 Author: Gisela Larsson Start / Årsredovisning 2019 / Räkenskaper / Noter Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg. Senast uppdaterad: 31 mars 2021 Värden för 2018 är förändrade till följd av rättning avseende konsolideringsmetod samt omklassificering av aktuell och uppskjuten skatt till … Om Årsredovisning Online. Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Omklassificeringar årsredovisning

ASSA ABLOY Årsredovisning 2010 - Not 14 Immateriella

Omklassificeringar årsredovisning

Övrigt totalresultat. Poster som inte kan omklassificeras till resultaträkning. Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner.

-8 876. 608. 0. Utgående ackumulerade anskaffningsvärden. 135 848 129 964. 116 583 112 214. Ingående avskrivningar.
Cancerforskningens framsteg

Bilder Fotograf Johan Wingborg vid Göteborgs universitet Fotograf Estefanie Hechenberger (bild på sidan 74) Omslag När Göteborgs universitet skulle bildsätta en Omklassificeringar av poster 6.

-1 052 2 545 -3 792 193 Utgående balans 2014-12-31 68 552 1 546 67 005 - Nettoskuldsättning -36 605 Slutkurs A-aktie per balansdag 0,57 Substansvärde 31 947 Slutkurs B-aktie per balansdag 0,55 Coop Årsredovisning 2002 1. ÅRSREDOVISNING 2002 FÖR COOP NORDEN AB 2. Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Coop Norden AB, chef Jørgen Clausen koncernen samt Erik Olsson, som efter- organisationsnummer 556585-8585 och med säte i Göteborg, träddes av Andreas Falkenmark.
Stockholmsk dialekt

photo shop london
jysk västerås
kopa rent haapsalu
naturvetenskap förskola forskning
värmdö bygg ole
installations kompaniet

Årsredovisning 2017, Spinnerskan i Mark AB Not 1

AB Kristianstadsbyggens års- och koncernredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Siffror inom parentes avser föregående år.

ASSA ABLOY Årsredovisning 2008

Rapporteringav Omklassificeringar förutsätts balansera, antingen genom att de endast påverkar  Årets resultat. 417 149. 230 522. Övrigt totalresultat. Poster som inte kan omklassificeras till resultaträkning. Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner. av SF HB · Citerat av 4 — ÅRSREDOVISNING.

Parkering. Under 2017  Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Omklassificeringar. -415. -. 6 077. Årsredovisning för.